ނުލިބުނު އުފާމަންމާ އެކީއްވެ؟ އޭނަ ކިހާ ރަނގަޅު ! ލައިހާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަންމަ އާ ކުރިމަތިލިއެވެ." ދަރިފުޅާ " މަންމަގެ އަޑުއައީ ކެނޑިކެނޑިގެންނެވެ. ދަރިފުޅާ މަންމަ އަށް ވެސް އޭނަ ކަމުދެޔޭ، އެކަމަކު ކައިވެންޏަކީ ހާދަ ބޮޑުކަމެކޭ، މަންމަ ކިހިނެތް ދަރިފުޅު ކައިވެނި ކޮއްދޭނީ، ވޭނީ ރިހުމެއް އެއަޑުގައި އެކުލެވިފައިވާއިރު ، ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ އޮހެމުން ދެއެވެ.

އައިޝާގެ މޫނުބަލާ ފޮތްއަހަރެންނަކީ މާލޭން އުތުރު ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ނޫކަށި ފުރައިގެ ޒުވާނެކެވެ. މާލޭގެ ނަންމޝްހޫރު އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ މިހާރު 5 އަހަރު ފާއިތު ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އަހަރެންނަކީ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްވުމުން ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ރިސޯޓްގައެވެ.

އޮޔާދިޔަ ލޯބިސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން ފަށަނީއެވެ. އެހަނދުގެ ފުރިހަމަކަން ހާމަވެގެންދަނީ އެހަނދުގެ ވަށައިގެން އެނބުރެމުންދާ ތަރިތަކާއި އެހަނދުން މޫދަށް އެޅިފައިވާ ދޯދިތަކުންނެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އާދައިގެ މަތިން ރައިހާނާ އެއިނީ ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު ދެކިލާށެވެ. ކުރިމަތިން މިފެންނަ ރަށަކީ ރައިހާނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮންމެ

ވަފާތީކާކު؟ ކީއްކުރަންތަ އަހަންނަށް ތި ގުޅަނީ؟ ކޮންތާކުންތަ އަހަރެންގެ ނަންބަރު ހޯދީ؟” އަހަރެން ގުޅާލުމުން ވަފާ ފުރަތަމަވެސް ކޮށްލީ ސުވާލުތަކެކެވެ.
ނަންބަރު ދިނީ ރައްޓެއްސެއް. ދެން ހަމަ ޙާލު ބަލާލަން މިގުޅާލީ.” އަހަރެން މަޑުމަޑުން ބުނީމެވެ.

ތީ ކާކުތަ އަހަރެންގެ ޙާލުބަލަން؟ ދެން ނުގުޅާތި! ނުދަންނަ މީހުންނާ އަހަރެން ވާހަކައެއް ނުދައްކަން.” ވަފާ

15 އަހަރުވަންދެން މީހެއްގެ ބޮލުތެރޭގައި ފަންސުރެއްނަން ހާމަކުރަންބޭނުންނުވާ 24 އަހަރުގެ އަފްއާނިސްތާން ފިރިހެނެއްގެ ބޮލުގެތެރޭގައި ނޭގި 15 އަހަރުވަންދެން ފަންސުރެއް އޮވެއްޖެއެވެ.
އެފަންސުރު އޭނަގެ ބޮލުގެ ތެރޭގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުންވަނީ ވަރަށްގިން އުނދަގޫތަކުގައި އޭނައަށް އުޅެންޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި އަބަދު ރޯގަ ޖެހިފައި ހުރުމުގެ

ތެދުވެރިވުމަށްޓަކައި...ކޮފީ ބުއިމަށްޓަކައި އަހަރެން ވަނީ ސްކިޕީ އަށެވެ. ގޮސް މޭޒުކައިރީގައި ޖައްސާލީމެވެ.  އަހަރެންގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައިވާ މޭޒެއްގައި ހުރި މީހަކަށެވެ. އޭނާ އަހަންނަށް ބަލާލިއެވެ. ދެން ލުއި ހިނިތުންވުމެއް މޫނު މައްޗަށް ގެނުވިއެވެ. އަހަންނަށް އެއީ ކާކުކަން އިނގުނީ ދެނެވެ. އެއީ ޒަމާންވީ ރައްޓެއްސެކެވެ. ފަހުދެވެ.

ކޮޓަރިއަހަންނަށް ހުރެވުނީ ދަންނަ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއަކު ނޫނެވެ. ބީރައްޓެހި މިގޭގެ ބޮޑު ކޮޓަރީގައި އަހަރެން ހުރީ އެކަންޏެވެ. ގޮތްނޭނގޭ މިބޮޑު ގޭގައި އަހަރެން މަޑުކޮށްލަން މިއައީ ހަމައެކަނި އެންމެ ރެއެއްގެ މެޙުމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފުން ނޭވާއަކާއެކު އަހަރެން ކޮޓަރީގެ ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. ކޮޓަރީގެ ފާރުތަކުގައި ރީތި އަންހެންކުއްޖެއްގެ

އެމަންޖެގެ ރޫޙްކުއީންއައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ހޮވާލެވޭ ނަން މަޝްހޫރު ރީތި ރިސޯޓެކެވެ. 2004 ޑިސެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމަވެރި ސުނާމީ ކާރިސާގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކަށްވެސް ގެއްލުން ލިބުނު ފަދައިން މިހުވަފެނީ މަންޒިލަށްވެސް ފޫނުބެއްދޭފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ.
 

ތޫނު ހަމަލައިގެ ސިއްރުޕްރައިވެޓް މުޙަންމަދު ވަރަށް ބުރަކޮށް ޑިއުޓީގައި އުޅުމަށްފަހު އައިސް އޮށޯވެ ނިދީ ދާދި ދެންމެއަކުއެވެ. މުޙަންމަދު ވެފައިހުރި ވަރުބަލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދެލޮލާއި ސިކުނޑި ނިދިއެއްކަމަކު އޭނާގެ އެއްގުނަވަން ނުނިދާކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނާލުމުން އެނގޭހައިވެއެވެ. އާއެކެވެ. އޭނާގެ ބާލާ އޮމާންކޮށްފައިވާ ތުނބުޅި މަތިމަސްވަނީ ފިކުރެއްގެ

ކަށިމާމިއީ އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ފަރާތު މުނިމާމަ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިން ވާހަކަ އެކެވެ.
ދުވަސްވަރަކީ ނަވާރަ ސަތޭކައިގެ ކުރީކޮޅުގެ އަހަރެކެވެ. އޭރު މާމަގެ އުމުރުން ވާނީ ގާތްގަޑަކަށް ނުވަވަރަކަށް އަހަރެވެ. ގުރުއާން ކިޔަވަން ދަނީ ހެނދުނާއި ހަވީރު ރަށު ހުކުރު މިސްކިތަށެވެ. އެތަނާ އިންވެގެން ވަރަށްބޯ ކަށިކެޔޮ ގަސްތަކެއް އޮވެއެވެ. މުޅި ހިސާބު ގަނޑު އޮންނަނީ ކަށިމާ ވަހުން އެއްވަސް ވެފައެވެ